Geld & ik » Voorwaarden

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website www.geldenik.nl. Door deel te nemen aan deze website, verklaren de aangesloten gebruikers alsmede hun ouders en verzorgers, kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en daarmee in te stemmen en zullen zij zorgdragen voor stipte naleving daarvan. 

Privacy

Zie privacy.

Eigendom

Geld&Ik is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Artsen voor Kinderen gevestigd en kantoor houdende aan Beethovenstraat 184, 1077 JX Amsterdam. Stichting Artsen voor Kinderen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41266173.

Gedragsregels voor bezoekers

Om vrije, eerlijke en open communicatie op Geld&Ik mogelijk te maken, zijn er enkele gedragsregels ofwel spelregels voor bezoekers van toepassing. Geld&Ik vraagt u als ouder/verzorger om onderstaande gedragsregels met uw kind te bespreken. De belangrijkste regel is: hou het leuk, voor jezelf en anderen.

Bezoekers van Geld&Ik gedragen zich volgens algemeen geaccepteerde fatsoenregels (dus: geen gevloek, geen getier, geen aanstootgevende of discriminerende teksten, geen pesterij). Uitsluitend de redactie van Geld&Ik beoordeelt of gedragingen in strijd zijn met de spelregels, dan wel in strijd zijn met doel en opzet van Geld&Ik, althans schade kunnen toebrengen aan haar naam, doelstelling en/of gedachtegoed. De redactie bepaalt eveneens de te treffen maatregelen, in geval van overtreding van de spelregels. Bezoekers van Geld&Ik zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun uitingen op de website.

Toegangsgegevens voor www.geldenik.nl zijn strikt persoonsgebonden: gebruik door derden (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord doorgegeven aan familie of vrienden) is niet toegestaan. Geconstateerde overtreding van de regels dient u te melden via e-mailadres.

Aansprakelijkheid

Artsen voor Kinderen aanvaart geen aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade die mogelijkerwijs voortvloeit uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van Geld&Ik. Evenmin aanvaart Artsen voor Kinderen enige aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade door vorm en/of inhoud van de website, voor zover niet afkomstig van Geld&Ik zelf. 

De (ervarings-)deskundigen uit het panel van Geld&Ik hebben een adviserende functie en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het door hen gegeven advies. De deskundigen vervangen op geen enkele wijze andere deskundigen of hulpverleners. De deskundigen zullen via www.geldenik.nl zich beperken tot het geven van informatie en adviezen. De gebruiker blijft zelf eindverantwoordelijk. De gebruiker en/of haar ouders/verzorgers zijn met uitsluiting van ieder ander zelf verantwoordelijk voor de wijze en/of inhoud van de door de gebruiker op de website te plaatsen berichtgeving, afbeeldingen, etc. en dragen er zorg voor dat deze geenszins inbreuk maakt op van toepassing zijnde regelgeving, rechten van derden en/of jegens een ander onrechtmatig is. 

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten van Geld&Ik, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, bij Artsen voor Kinderen. 

De gebruiker heeft toestemming om de inhoud uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik te downloaden. Ieder ander (her)gebruik van vorm en inhoud van de website, waaronder woord- en beeldmerken van Artsen voor Kinderen en/of Geld&Ik, haar domeinnamen, tekst -en beeldmateriaal en downloads, voor welk doeleinde dan ook, is niet toegestaan. De gebruiker, althans zijn/haar ouders/verzorgers, verleent door enkele deelname aan Geld&Ik, Artsen voor Kinderen het recht tot het verveelvoudigen en openbaar maken van op de door de gebruiker op de website te plaatsen foto's, afbeeldingen, berichten en andere content, één en ander voor zover voor exploitatie en gebruik van de website (voor en binnen het doel dat daarmee wordt nagestreefd) van belang en voor zover aan eventuele toestemming van de gebruiker en/of zijn/haar ouders/verzorgers onderhevig. 

Wijziging van deze kennisgeving

Stichting Artsen voor Kinderen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Zoeken

Informatie

 • Over de site
  Wat staat er allemaal op de website Geld&Ik? Hier vind je een overzicht van alle dingen die je op deze website kunt vinden. Lees verder…
 • Spelregels
  Net als op school, thuis, of op het voetbalveld gelden er ook op Geld&Ik een aantal regels. De regels zijn er om het voor iedereen zo leuk en veilig mogelijk te houden. Lees verder…
 • Voor wie
  De site Geld&Ik is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 14 jaar die meer willen weten over geld en omgaan met geld. Lees verder…
 • Waarom Geld&Ik
  Geld&Ik is een interactieve website waar kinderen informatie kunnen vinden op al hun geldvragen. Het helpt kinderen bewust te worden van geld, en het leert ze zelfstandig met geld om te gaan. Lees verder…
 • Privacy
  Jouw gegevens zijn persoonlijk. Je kunt hier lezen hoe Geld&Ik er voor zorgt dat jouw gegevens daadwerkelijk persoonlijk blijven. Lees verder…
 • Voorwaarden
  Wanneer je Geld&Ik gebruikt of bezoekt, zijn enkele voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kun je hier lezen. Lees verder…